Logo

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 11881
W sumie: 80640

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW 
 

Zgodnie z § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 1996 r., Nr 60, poz. 278 z późniejszymi zmianami, o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego, pracodawca ma obowiązek zawiadomić wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika. 

Z dniem 1 września 2012 roku weszła w życie zmiana art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) regulująca zasady przyznawania pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych.

Od 1 września 2012 r. pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie w wysokości:

a)    nauka zawodu:

8.081,00 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia,
4.587,00 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące (wypłacane na mocy przepisów przejściowych do 31.12.2014 roku).

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika – ucznia uczęszczającego do dwuletniej zasadniczej szkoły zawodowej będzie przyznawane najdłużej do 31.12.2014 r. Okres przejściowy jest konieczny, bowiem uczniowie, którzy we wrześniu 2012 r. rozpoczną naukę w klasach II dwuletnich zasadniczych szkół zawodowych, będą ją kontynuować na dotychczasowych zasadach.

b)    przyuczenie do wykonywania określonej pracy:

- 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Waloryzacja dofinansowania:

Z dniem 1 stycznia 2013 roku zmieniają się zasady waloryzacji dofinansowania – kwoty dofinansowania będą podlegały waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105 %.
W art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty dodana została nowa regulacja, która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować, jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dn. 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006 r., str. 5). Przepis ten obowiązuje od 01.09.2012 roku.
Zgodnie ze znowelizowanym art. 70b ust 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty dofinansowanie kosztów kształcenia przysługiwać będzie pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:
1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt.1.
Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.
Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony do Wójta Gminy Wróblew w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Załączniki do wniosku:
 • dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych przez osobę prowadzącą kształcenie zawodowe młodocianego pracownika,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie przygotowania pedagogicznego osoby prowadzącej kształcenie zawodowe młodocianego pracownika,
 • dokumenty potwierdzające zatrudnienie pracownika prowadzącego przygotowanie zawodowe lub umocowanie do prowadzenia zakładu w imieniu pracodawcy, jeśli przygotowanie zawodowe prowadzi osoba inna niż pracodawca).
 • umowa o pracę zawarta z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 • dokumenty potwierdzające krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
 • w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki należy dołączyć także umowy o pracę i świadectwa pracy wydane przez poprzedniego pracodawcę,
 • zaświadczenia o zaliczeniu praktycznej nauki zawodu  u poprzedniego pracodawcy (w przypadku przerwania nauki i podjęcia u innego pracodawcy),
 • dokument potwierdzający zdanie egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika (dyplom, lub zaświadczenie potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonania określonej pracy i zdał egzamin) i świadectwo ukończenia przez młodocianego obowiązkowego dokształcenia teoretycznego (świadectwo ukończenia szkoły),
 • świadectwo ukończenia gimnazjum lub zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w gimnazjum (dotyczy młodocianych uczestników OHP zatrudnionych w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy),
 • aktualne zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - dotyczy przedsiębiorstw będących osobami fizycznymi. Zaświadczenie należy pobrać ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej: www.ceidg.gov.pl. W przypadku spółki, aktualny odpis o wpisie do KRS. W przypadku spółki cywilnej również umowę spółki oraz oświadczenie każdego wspólnika o procentowym udziale w spółce). Z dokumentu  powinno wynikać, że składany wniosek został złożony przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie,
 • zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON,
 • nadanie  numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.),
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 • sprawozdanie finansowe z ostatnich 3 lat obrotowych, (dotyczy pracodawców zobowiązanych do ich sporządzania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.). Jeżeli pracodawca nie podlega sprawozdawczości rachunkowej powinien złożyć oświadczenie o nie prowadzeniu sprawozdawczości zgodnie z w/w ustawą.
Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem. Zgodnie z art. 76a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) kopie mogą być poświadczone przez: podmiot, który dokument wydał lub notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Dodatkowe informacje:
Urząd Gminy Wróblew, pok. 8, tel. 43 828 66 08
Dokumenty do pobrania: 

Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Oświadczenie o otrzymaniu nie otrzymaniu pomocy de minimis

Oświadczenie - finanse

Oświadczenie (dane osobowe)

Oświadczenie wspólnika s.c.

Refundacja z OHP a zwrot kosztów za kształcenie młodocianego pracownika z gminy

 

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy Wróblew
pokój nr 16, I piętro
tel. (43) 828 66 00 
 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.