dzisiaj jest: 23 lutego 2018. imieniny: Romana, Izabela, Damian
 
Aktualności
OBWIESZCZENIE (OGŁOSZENIE) o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 6/1 położonej w miejscowości Wróblew, obręb geodezyjny Wróblew, Gminy Wróblew
Wróblew, dnia 05.10.2017 r.

OBWIESZCZENIE (OGŁOSZENIE)
o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 6/1 położonej w miejscowości Wróblew,
obręb geodezyjny Wróblew, Gminy Wróblew 


Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1073), i art. 39, art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 353  z późn. zm.) oraz uchwałą nr XXIII/164/2017 Rady Gminy Wróblew z dnia 24 marca 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 6/1 położonej w miejscowości Wróblew, obręb geodezyjny Wróblew, Gminy Wróblew   wraz z prognozami  oddziaływania na środowisko.

Projekt planu miejscowego zostanie wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowiska w dniach od 17 października 2017 r. do 6 listopada 2017 roku w siedzibie Urzędu Gminy Wróblew pokój nr 14 w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Wróblew: www.wroblew.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6 listopada  2017 r. o godz. 12.00  w siedzibie Urzędu Gminy Wróblew - sala konferencyjna.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektów zmian planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Wróblew z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 listopada 2017 r.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Wróblew informuje o możliwości składania uwag i wniosków.

Uwagi i wnioski do prognoz oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone do Wójta Gminy Wróblew w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy gmina@wroblew.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 listopada 2017 r.

Jednocześnie zgodnie z art. 39 ust. 1pkt. 2, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z przeprowadzanym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia przedmiotowego projektu zmiany planu miejscowego do publicznego wglądu można się zapoznać z niezbędną dokumentacją sprawy.

Wnioski i uwagi złożone po upływie podanych powyżej terminów pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektu zmiany planu miejscowego oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko będą rozpatrywane przez Wójta Gminy Wróblew.
 
Wójt Gminy Wróblew
                                        /-/ Tomasz Woźniak
 Do pobrania:

Obwieszczenie (Ogłoszenie) o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 6/1 położonej w miejscowości Wróblew, obręb geodezyjny Wróblew, Gmina Wróblew

Projekt uchwały Rady Gminy Wróblew w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 6/1 położonej w miejscowości Wróblew, obręb geodezyjny Wróblew, Gminy Wróblew

Zał. do projektu uchwały Rady Gminy Wróblew w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 6/1 położonej w miejscowości Wróblew, obręb geodezyjny Wróblew, Gminy Wróblew

Prognoza oddziaływania na środowisko

Rysunek nr 1 - Prognoza oddziaływania na środowisko

drukuj
« powrót