dzisiaj jest: 28 czerwca 2017. imieniny: Florentyna, Leon, Ireneusz
 
Program "Rodzina 500+"

Zgodnie z art. 48 ust.1 Ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, wniosek o świadczenie wychowawcze - „Rodzina 500+” będzie można składać osobiście od 1 kwietnia 2016r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Wróblewie lub drogą elektroniczną poprzez:
 • portal Emp@tia (wymaga posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym),
 • system teleinformatyczny udostępniony przez ZUS,
 • system teleinformatyczny banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających określone wymogi.
Organ wyda decyzję i wypłaci pieniądze w ciągu trzech miesięcy od wpłynięcia wniosku. Pierwsza wypłata świadczeń ma nastąpić do końca czerwca 2016 r. Dla osób, które złożą wnioski do dnia 1 lipca 2016 r. (włącznie) wypłata świadczenia nastąpi z wyrównaniem od kwietnia 2016 r. W przypadku złożenia wniosku po 1 lipca 2016 r., prawo do świadczeń będzie przysługiwać  od miesiąca złożenia wniosku.

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na jedno dziecko lub na pierwsze i kolejne dzieci rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014. Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

W przypadku ubiegania się o przyznanie świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dzieci nie bierze się pod uwagę dochodu rodziny.

1. Świadczenie wychowawcze przysługuje:
 • obywatelom polskim i cudzoziemcom,
 • matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka na wniosek złożony w Ośrodku właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze,
 • do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia,
 • bez względu na dochody po 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko,
 • na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.
2. Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
W przypadku ubiegania się o przyznanie świadczenia wychowawczego na pierwsze i kolejne dzieci  do wniosku należy dołączyć odpowiednio w zależności od sytuacji rodzinnej:
 1. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) każdego pełnoletniego członka rodziny;
 2. oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o: a) wysokości dochodu, b) wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne, c) wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne, d) wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego, e) wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku; 
 3. zaświadczenia właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego;
 4. umowę dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach  o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
 5. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną;
 6. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;
 7. w przypadku, gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem – zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów;
 8. dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu;
 9. dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego;
 10. Odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko.
Szczegółowa informacja została umieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/500plus/Informator.pdf

Wszelkich informacji dotyczących ubiegania się o świadczenia można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Wróblewie lub pod numerem telefonu 43 828 66 17, 828 66 18.

drukuj