dzisiaj jest: 18 grudnia 2017. imieniny: Laura, Bogusław, Gracjan
 
2016 rok

Na podstawie Uchwały Nr 2447/2015 Zarządu z dnia 29.10.2015r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi udzielił Gminie Wróblew dotacji na dofinansowanie zadania pn.
"Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wróblew".

Kwota dofinansowania – 9.900,00 zł


Posiadanie przez Gminę Wróblew Planu gospodarki niskoemisyjnej umożliwi przeprowadzenie oceny struktury emisji gazów cieplarnianych z terenu gminy i przedsięwzięcia działań zmierzających do zmiany źródeł energii i skutecznej redukcji tych gazów.

Wróblew, dn. 23.05.2016r.

 


Na podstawie Uchwały Nr 57/2016 Zarządu z dnia 04.02.2016r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi udzielił Gminie Wróblew dofinansowania na realizację zadania pn.
"Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy we Wróblewie".

Kwota dofinansowania – 419.804,00 zł
w tym:
pożyczka w kwocie – 209.902,00 zł
dotacja do wysokości – 209.902,00 złZakres rzeczowy termomodernizacji budynku Urzędu Gminy będzie obejmował:
 • ocieplenie ścian zewnętrznych,
 • ocieplenie ścian piwnic będących w kontakcie z gruntem i z powietrzem zewnętrznym,
 • ocieplenie stropodachów budynku,
 • ocieplenie stropu zewnętrznego łącznika,
 • regulację układu grzewczego,
 • modernizację oświetlenia,
 • wymianę stolarki drzwiowej.

Wróblew, dn. 08.06.2016r.Gmina Wróblew zakończyła realizację zadania pn.:
"Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Wróblew, gmina Wróblew"

Punkt powstał na terenie przyległym do oczyszczalni ścieków we Wróblewie.

Wartość całkowita inwestycji  –  500.000,00 zł

Inwestycja została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki w kwocie -  335.000,00 zł

Zakres rzeczowy obejmował:
 • budowę placu o nawierzchni betonowej,
 • budowę kanalizacji technologicznej,
 • oświetlenie terenu,
 • ogrodzenie terenu,
 • zakup 13 szt. kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
 • zakup garażu blaszanego.
Zakładany efekt ekologiczny to zwiększenie ilości przekazywanych odpadów segregowanych z terenu gminy co powinno przełożyć się na wzrost odzysku i recyklingu.

Powstanie tego punktu powinno ograniczyć proceder powstawania dzikich wysypisk śmieci oraz ograniczyć ilość odpadów ulegających  biodegradacji trafiających a składowisko

Wróblew, dn. 28.10.2016r.

Na podstawie Uchwały Nr 949/2016 Zarządu z dnia 02.06.2016r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi udzielił Gminie Wróblew dotacji na dofinansowanie zadania pn.
"Budowa odnawialnego źródła ciepła, układu grzewczego i układu cwu dla Szkoły Podstawowej oraz sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Charłupi Wielkiej ".

Kwota dotacji – 194.029,00 zł

 
Zakres rzeczowy termomodernizacji budynku Urzędu Gminy będzie obejmował:
 • Technologie kotłowni na paliwo stałe z układem magazynowania i podawania paliwa o mocy 200 kW,
 • Przebudowę kotłowni opalanej olejem opałowym,
 • Wewnętrzną instalację co,
 • Instalację cwu,
 • Audyt energetyczny.

Zakładany efekt ekologiczny to zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery w postaci redukcji pyłu, SO2, NOx, CO, CO2.

 

Wróblew, dn. 31.10.2016r.

Gmina Wróblew zakończyła realizację zadania pn.:
"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wróblew w 2016 roku"

Masa unieszkodliwionych materiałów zawierających azbest wynosi: 86,279 Mg.

Wartość  całkowita inwestycji  –  49 109,39 zł

Inwestycja została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji w kwocie -  48 618,00 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmował:
Demontaż, przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest  z  24 posesji znajdujących się na terenie Gminy Wróblew o łącznej masie 86,279 Mg.

Zakładany efekt ekologiczny to ograniczenie uciążliwości dla ludzi i środowiska odpadów zawierających azbest, a także podniesienie atrakcyjności Gminy poprzez usunięcie i unieszkodliwienie 86,279 Mg odpadów niebezpiecznych.

Wróblew, dn. 07.11.2016r.

drukuj