Logo Wróblew Gmina

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 855
W sumie: 172767

Informacje dla mieszkańców

Firma odbierająca odpady komunalne

Od 1 lipca 2019r. do 30 czerwca 2021r. odpady komunalne z terenu Gminy Wróblew odbiera firma:
 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A.

ul. Bażancia 1

62-800 Kalisz
https://www.puk-kalisz.pl/

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

1 stycznia 2017r. został uruchomiany Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK, mieszczący się na terenie przyległym do oczyszczalni ścieków we Wróblewie.

PSZOK jest miejscem bezpłatnej zbiórki i czasowego magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych dostarczanych przez właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu gminy Wróblew.

Odpady przyjmowane są po okazaniu przez przekazującego ostatniego dowodu dokonanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PSZOK jest czynny w każdy wtorek i czwartek od 8.00 do 14.00 oraz w każdą środę od 10.00 do 18.00.

Rodzaje odpadów, które można oddawać w  PSZOK:

 • Opakowania z papieru i tektury oraz papier i tektura,
 • Metale,
 • Tworzywa sztuczne,
 • Opakowania szklane oraz szkło,
 • Opakowania wielomateriałowe,
 • Odpady ulegające biodegradacji (zielone),
 • Zużyta baterie i akumulatory,
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • Przeterminowane leki i chemikalia,
 • Zużyte opony od taczek, pojazdów osobowych (samochody o DMC do 3,5 t, rowery, motorowery, motocykle) - z zachowaną ciągłością i nie pomalowane farbami,
 • Odpady wielkogabarytowe w tym stolarka okienna i drzwiowa,
 • Odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • Popiół.

Całkowity koszt realizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów wyniósł 500.000,00 zł, przy czym inwestycja została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki w kwocie 335.000,00 zł.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował: 

 • budowę placu o nawierzchni betonowej,
 • budowę kanalizacji technologicznej,
 • oświetlenie terenu,
 • ogrodzenie terenu,
 • zakup 13 szt. kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
 • zakup garażu blaszanego.

Miejsce gospodarowania odpadów

Odpady komunalne pochodzące z terenu Gminy Wróblew przekazywane są do Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych znajdującej się w mieście Sieradz, ul. Dzigorzewska 4, 98-200 Sieradz. Następnie odpady transportowane są do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw" (woj. Wielkopolskie), który na podstawie uchwały nr XXV/441/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017 posiada status jedynej regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych dla X Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi, obejmujący między innymi teren Gminy Wróblew. 

Poziom Odzysku 

Osiągnięte poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania oraz osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2012 roku przedstawia poniższa tabela: 

IV. Osiągnięty poziom OGRANICZENIA masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania9)

40,1

V. poziom recyklingu I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA następujących frakcji odpadów komunalnych: PAPIERU, METALI, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA10) odebranych z obszaru gminy

Kod odebranych odpadów komunalnych4)

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych4)

Łączna masa odebranych odpadów komunalnych5)

[Mg]

Masa odpadów poddanych recyklingowi5)[Mg]

Masa odpadów przygotowanych do ponownego użycia5)

[Mg]

15 01 01 

Opakowania z papieru i tektury

1,1

1,1

-

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

3,4

3,4

-

15 01 07

Opakowania ze szkła

23,7

23,7

-

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła11) [%]

9,2

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osiągnięte poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania oraz osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2013 roku przedstawia poniższa tabela:

IV. Osiągnięty poziom OGRANICZENIA masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania9)

50

V. poziom recyklingu I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA następujących frakcji odpadów komunalnych: PAPIERU, METALI, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA10) odebranych z obszaru gminy

Kod odebranych odpadów komunalnych4)

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych4)

Łączna masa odebranych odpadów komunalnych5)

[Mg]

Masa odpadów poddanych recyklingowi5)[Mg]

Masa odpadów przygotowanych do ponownego użycia5)

[Mg]

15 01 01 

Opakowania z papieru i tektury

0,7

3,0

-

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

2,2

6,5

-

15 01 04

Opakowania z metali

0,0

1,9

-

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

46,9

43,4

-

15 01 07

Opakowania ze szkła

11,4

15,8

-

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła11) [%]

13,00                                                                                                                        

                                                                                                

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Osiągnięte poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania jak i osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2014 roku  przedstawia poniższa tabela:

IV. osiągnięty poziom OGRANICZENIA masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania9)

54%

V. poziom recyklingu I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA następujących frakcji odpadów komunalnych: PAPIERU, METALI, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA10) odebranych z obszaru gminy

Kod odebranych odpadów komunalnych4)

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych4)

Łączna masa odebranych odpadów komunalnych5)

[Mg]

Masa odpadów poddanych recyklingowi5) [Mg]

Masa odpadów przygotowanych do ponownego użycia5)

[Mg]

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

0,54

12,8

-

15 01 02 

Opakowania z tworzyw sztucznych 

0,00

45,3

-

15 01 04

 

Opakowania z metali

0,00

7,9

-

15 01 07 

 

Opakowania ze szkła

38,7

60,9

-

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła11) [%]

34,00%

VI. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych12) odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych

Kod odebranych odpadów4)

Rodzaj odebranych odpadów4)

Łączna masa odebranych odpadów5)

[Mg]

Masa odpadów poddanych recyklingowi5)

[Mg]

Masa odpadów przygotowanych do ponownego użycia5)

[Mg]

Masa odpadów poddanych odzyskowi innymi metodami niż recykling 
i ponowne użycie5)

[Mg]

 

17 01 01

Odpady z betonu oraz gruzu betonowego

 

-

 

-

 

-

5,9

 

 

 

 

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

3,4

 17 02 01

Drewno

 -

-

-

 0,2

17 02 02

szkło

-

-

-

0,3

17 02 03

Tworzywa sztuczne

-

-

-

3,8

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych11) [%]

100%


Osiągnięte poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania jak i osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2015 roku  przedstawia poniższa tabela:

Tabela - rok 2015

Osiągnięte poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania jak i osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2016 roku  przedstawia poniższa tabela:

Tabela - rok 2016

Osiągnięte poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania jak i osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2017 roku  przedstawia poniższa tabela:

Tabela - rok 2017

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy Wróblew
pokój nr 16, I piętro
tel. (43) 828 66 00 
 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.