Logo Wróblew Gmina

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 38598
W sumie: 98992

Budowa boiska Orlik

Gmina Wróblew to jedna z ostatnich gmin w powiecie sieradzkim, która do tej pory nie posiadała kompleksu sportowego typu „Orlik" poza boiskiem przy Szkole Podstawowej w Słomkowie Mokrym, które jest dostępne po zakończeniu zajęć lekcyjnych od września 2011 roku.

Gmina Wróblew pierwszy wniosek o udział w programie „Moje Boisko - Orlik 2012" złożyła w dniu 25.11.2009r. do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w celu budowy kompleksu boisk na terenie Zespołu Szkół we Wróblewie - Gimnazjum Publiczne i Szkoła Podstawowa. Wniosek nasz został zakwalifikowany do realizacji w 2010r. Ze względu na realizację inwestycji budowy Szkoły Podstawowej w Słomkowie Mokrym na którą nie otrzymaliśmy pierwotnie dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego byliśmy zmuszeni ze względów finansowych wycofać nasz udział w programie -wniosek z dnia 02.03.2010r. Po zakończeniu budowy Szkoły otworzyły się możliwości podjęcia ponownie inwestycji. W dniu 16.08.2011r. złożyliśmy wniosek zgłoszeniowy do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w celu zaopiniowania i przesłania do Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie. W dniu 07.11.2011r. uzyskaliśmy informacje o zakwalifikowaniu do udziału V edycji programu „Moje Boisko - Orlik 2012". W międzyczasie złożono wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę kompleksu „Moje Boisko - Orlik 2012" wraz z przebudową i rozbudową istniejącego budynku na zaplecze sanitarno - szatniowe we Wróblewie. W dniu 24.01.2012r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego do 14 000,00 Euro przesyłając do czterech firm zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej inwestycji.

Umowa na wykonanie dokumentacji została podpisana w dniu 7 lutego 2012 roku z Zakładem Budownictwa Mieszkaniowego i Infrastruktury Technicznej, inż. Andrzej Kosior, ul Młynarska 8/3, 62-800 Kalisz.

Uzgodniono z projektantem zakres inwestycji, który obejmował wybudowanie boiska do piłki nożnej i drugiego boiska do piłki siatkowej i koszykówki zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki, wraz z ogrodzeniem i oświetleniem boisk, utwardzeniem terenów zewnętrznych oraz budynkiem sanitarno-szatniowym. Odstąpiono od projektu typowego budynku kontenerowego i uzgodniono adaptację części istniejących pomieszczeń zaplecza sali gimnastycznej wraz z rozbudową w celu spełnienia wymogów programu dla tego typu budynków. Dobudowana część pomieszczeń zaplecza zalecono wybudować jako budynek murowany w technologii tradycyjnej. W dniu 20 marca 2012 roku uzyskaliśmy akceptację
 
Ministerstwa Sportu i Turystyki w sprawie adaptacji istniejących pomieszczeń na zaplecze sanitarno-szatniowe.

Umowa z Województwem Łódzkim na przyznanie dotacji celowej w formie pomocy finansowej dla Gminy Wróblew została zawarta w dniu 11 kwietnia 2012 roku. Pozwolenie na budowę kompleksu sportowego zostało wydane przez Starostę Sieradzkiego w dniu 25 maja 2012 roku.

W dniu 5 maja 2012 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia wykonawcy na budowę wyżej wymienionego zadania.

Ze złożonych 8 ofert wybrano ofertę która uzyskała najwyższą punktację złożoną przez PPHU „STAPIO" Piotr Piotrowski, ul. Wał Staromiejski 20/16, 62-800 Kalisz. W dniu 25 czerwca 2012 roku została podpisana umowa Nr 30/RIT/2012 na budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012" w miejscowości Wróblew za kwotę 1.164.814.26 zł brutto w terminie czterech miesięcy od dnia przekazania planu budowy. W dniu podpisania umowy został przekazany plac budowy.

Umowa pomiędzy Ministerstwem Sportu i Turystyki a Gminą Wróblew na dofinansowanie w formie dotacji celowej ze środków budżetu państwa na zadanie „Moje boisko - Orlik 2012" została zawarta w dniu 22 sierpnia 2012 roku.

Zgodnie z zapisem w dzienniku budowy w dniu 12 lipca 2012 roku wykonawca rozpoczął roboty budowlane na obiekcie zgodnie z umową. W dniu 22.10.2012 roku zgłosił pismem zakończenie budowy i gotowość do odbioru obiektu.

Odbiór końcowy rozpoczął się w dniu 30.10.2012 roku, zakończył w dniu 12.11.2012 roku podpisaniem protokołu odbioru bez uwag. Roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, warunkami technicznymi wykonania robót oraz ze sztuką budowlaną. Nie stwierdzono żadnych wad.

Efektem rzeczowym jest kompleks boisk sportowych na który składają się: boisko do piłki nożnej o powierzchni 1860 m2 z nawierzchnią ze sztucznej trawy, boisko wielofunkcyjne do siatkówki i koszykówki o powierzchni 611,13 m2 o nawierzchni poliuretanowej, Boiska zostały wygrodzone ogrodzeniem z paneli zgrzewanych o wysokości 4 ,0 metrów i posiadają oświetlenie zgodnie z wymogami programu. Teren wokół został zagospodarowany poprzez tereny zielone (trawa) i tereny utwardzone kostką betonową (dojazd i dojścia). Zaplecze sanitarno-szatniowe powstało częściowo w przebudowanych pomieszczeniach istniejącego budynku i w części dobudowanego budynku nowego o powierzchni użytkowej 53,36 m2.

W dniu 17 stycznia 2013 roku PPINB wydał decyzją Nr 6/13 na użytkowanie kompleksu sportowego. Zamontowano w widocznym miejscu dwie tablice z logo programu „Moje boisko - Orlik 2012" wraz z informacją o dofinansowaniu zadania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Samorządu Województwa Łódzkiego oraz drugą tablicę z regulaminem korzystania z obiektu.
Przed realizacją wyżej wymienionego zadania dzieci i młodzież nie miały możliwości korzystania z tego typu nowoczesnych boisk. Dotychczasowe boiska o nawierzchni asfaltowej powodowały narażenie dzieci na urazy lub wypadki. Nawierzchnie powstałych boisk są nowoczesne i bezpieczne.

Z kompleksu sportowego będzie można korzystać za darmo i bez żadnych ograniczeń co stanowi szansę na rozwój zainteresowań związanych z piłką nożną, koszykówką czy siatkówką. Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko - Orlik 2012" wpłynie bezpośrednio na poprawę dostępności do podstawowej infrastruktury sportowej dla mieszkańców całej gminy. Inwestycja przyczyni się do poszerzenia możliwości dostępu dzieci i młodzieży do szerokiego zakresu zajęć sportowo - rekreacyjnych oraz zniesienia barier dostępności do tego typu infrastruktury dla osób niepełnosprawnych.

W godzinach pracy szkoły kompleks będzie wykorzystywany przez dzieci i młodzież, a w godzinach popołudniowych i dni wolne od zajęć szkolnych dostępny dla wszystkich zainteresowanych zgodnie z regulaminem.

Obiekt typu „Orlik" poza rozwojem fizycznym dzieci i rozwijaniem zainteresowań sportem pozwala spędzać czas w sposób bezpieczny w gronie swoich przyjaciół poprzez integracyjne gry zespołowe. Wykształci w społeczeństwie świadomości w zakresie wartości aktywnego wypoczynku oraz korzystnych nawyków aktywnego spędzania wolnego czasu. Atrakcyjna forma kompleksu sportowego zachęci do uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego oraz spędzania wolnego czasu przez mieszkańców gminy na świeżym powietrzu. Kompleks boisk sportowych umożliwi także organizowanie zawodów sportowych na wysokim poziomie, oraz wyrównanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z wiejskiej gminy Wróblew do poziomu dzieci z miast, które wcześniej miały możliwość dostępu do tego typu infrastruktury. „Orlik" ograniczy tendencje do siedzącego i biernego trybu życia, a co za tym idzie zmniejszenie liczby osób z nadwagą. Zmniejszy liczbę zjawisk patologicznych oraz agresji, w szczególności wśród młodzieży.

Kompleks sportowy w dużym stopniu przyczyni się do aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu poprzez zapewnienie dostępności do uprawiania sportu wszystkim mieszkającym niezależnie od statusu majątkowego i wieku. Przekłada się bezpośrednio na poszerzenie możliwości rozwojowych dzieci i młodzieży, a mieszkańcy lokalnej społeczności mogą aktywnie spędzić wolny czas dbając o swój zrównoważony rozwój fizyczny.

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy Wróblew
pokój nr 16, I piętro
tel. (43) 828 66 00 
 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.