Logo Wróblew Gmina

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 2667
W sumie: 117198

Dla przedsiębiorców

Informacje dla przedsiębiorców dotyczące uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie:

 • opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wróblew,
 • ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
 • prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
Rada Gminy Wróblew w drodze uchwały nr XXXII/178/13 z dnia 26 kwietnia 2013 r określiła wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  (załącznik nr 1).

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części zostały określone w drodze uchwały Rady Gminy Wróblew nr XXIX/156/13 z dnia 12 lutego 2013 r. (załącznik nr 2).

Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Wróblew udziela w drodze decyzji Wójt Gminy Wróblew.

Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać: 
 1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 2. określenie przedmiotu i obszaru działalności,
 3. określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
 4. informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
 5. proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
 6. określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.
Wzór wniosku (załącznik nr 3) - w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wzór wniosku (załącznik nr 4) - w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Wzór wniosku (załącznik nr 5) - w zakresie  prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
Oświadczenie, o którym mowa wyżej, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną.

Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia Wójt Gminy może:
 1. wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem;
 2. dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem.
Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać Wójtowi Gminy wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu. Odmowa wydania zezwolenia, jego zmiana i cofnięcie zezwolenia następuje w drodze decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Jeżeli przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie, nie wypełnia określonych w nim warunków, organ, który wydał zezwolenie, wzywa go do niezwłocznego zaniechania naruszania tych warunków. Jeżeli przedsiębiorca mimo wezwania nadal narusza te warunki, organ cofa, w drodze decyzji, zezwolenie bez odszkodowania.
Wygaśnięcie lub cofnięcie zezwolenia nie zwalnia przedsiębiorcy z wykonania określonych w zezwoleniu obowiązków dotyczących wymagań sanitarnych i ochrony środowiska. 

Informacje dla przedsiębiorców dotyczące wpisu do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wróblew

W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) od 1 stycznia 2012 r. działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wymaga uzyskania wpisu do Rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Wróblew.  Wpisu do Rejestru działalności regulowanej oraz zmiany wpisu w Rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w Rejestrze.

Wymagane dokumenty
 1. Wniosek o wpis do rejestru (wzór wniosku - załącznik nr 6 oraz oświadczenia - załącznik nr 7)
 2. Załączniki do wniosku:
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej,
 • pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa w przypadku występowania przez pełnomocnika,
 • oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zawierające: firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy, oznaczenie miejsca i daty złożenia oświadczenia, podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
Miejsce złożenia dokumentów Urząd Gminy Wróblew, Wróblew 15 98-285 Wróblew, pok nr 10. 

Opłata skarbowa za uzyskanie wpisu do rejestru - 50 zł

25 zł – opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczy rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem (tj. 50 % stawki określonej od wpisu).

Termin załatwienia sprawy - dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości następuje w ciągu 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. Jeżeli organ nie dokona wpisu w ww. terminie, a od dnia wpływu wniosku do organu upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. Organ dokonując wpisu do rejestru, nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy oraz wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.); Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.)

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:
 • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy oraz nr telefonu, fax i adres e-mail,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
 • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.
Wykreślenie z rejestru następuje w przypadku, gdy:
 • przedsiębiorca złożył oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania przedmiotowej działalności, niezgodne ze stanem faktycznym,
 • przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez organ terminie,
 • organ stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę,
 • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
 • stwierdzono trwałe zaprzestanie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej na terenie Gminy Wróblew,
 • stwierdzono, że przedsiębiorca nie spełnia wymagań określonych dla podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
 • stwierdzono, że przedsiębiorca po raz drugi przekazuje zmieszane odpady komunalne, odpady zielone lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do instalacji innych niż regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych,
 • przedsiębiorca, który nie działa na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i nie świadczy usługi odbierania odpadów komunalnych w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2 ustawy, w kolejnym roku kalendarzowym nie osiągnął poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3b ust. 2 i art. 3c ust. 2 ustawy,
 • przedsiębiorca złoży pisemny wniosek o wykreślenie z rejestru.
W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć Prezydentowi Miasta Świdnica, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.

Wykaz przedsiębiorców posiadających aktualne zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Wróblew (załącznik nr 8).

Wykaz przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (załącznik nr 9).


Opublikowano: 2015-03-13  10:00:39

Załącznik Nr 1 - Uchwała Nr XXXII/178/13 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 kwietnia 2013r. 

Załącznik Nr 2 - Uchwała Nr XXIX/156/13 Rady Gminy Wróblew z dnia 12 lutego 2013r.

Załącznik Nr 3 - Wzór wniosku w zakresie oprózniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Załącznik Nr 4 - Wzór wniosku w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Załącznik Nr 5 - Wzór wniosku w zakresie prowadzenia schronisk dla bedomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Załącznik Nr 6 - Wzór wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wróblew

Załącznik Nr 7 - Wzór oświadczenia

Załącznik Nr 8 - Wykaz przedsiębiorców posiadajacych aktualne zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Wróblew

Załącznik Nr 9 - Wykaz przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

Wykaz przedsiębiorców posiadających pozwolenie na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami oraz na Prowadzenie przez przedsiębiorców działalności dotyczącej prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy Wróblew
pokój nr 16, I piętro
tel. (43) 828 66 00 
 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.