Logo Wróblew Gmina

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 2667
W sumie: 117198

Wycinka drzew lub krzewów

   

 

WYCINKA DRZEW LUB KRZEWÓW 
 
PODSTAWA PRAWNA:
1) Art. 83, art. 84 ust. 1-6, art. 85 ust. 1, 3, 6, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z 2013 r. nr  poz. 627).
2) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. Nr 228, poz. 2306, z późn. zm.).
3) Część III ust. 44 - zwolnienia pkt. 6 oraz część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.).

PODMIOT UPRAWNIONY DO WYSTĄPIENIA O ZAŁATWIENIE SPRAWY:
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów wnosi posiadacz nieruchomości. W przypadku, gdy posiadacz nie jest właścicielem nieruchomości do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela. Jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność, wymagana jest zgoda współwłaścicieli.

WYMAGANE DOKUMENTY:
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA O WYCINKĘ DRZEW / KRZEWÓW ZAWIERA:
- imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości,
- oznaczenie terenu na, którym rośnie drzewo lub krzew – określenie numeru ewidencji gruntów dla nieruchomości, usytuowanie na terenie gminy Wróblew – miejscowość, numer posesji,
- tytuł prawny władania nieruchomością,
- zgoda właściciela terenu na usunięcie drzew lub krzewów w przypadku gdy posiadacz działki nie jest właścicielem
- oznaczenie drzew lub krzewów przeznaczonych do usunięcia (ilość, gatunek, w przypadku krzewów należy podać wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte w m2),
- obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm,
- przeznaczenie terenu na którym rośnie drzewo lub krzew,
- przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu,
- szkic lub mapkę terenu określającą usytuowanie drzewa i krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych na tej nieruchomości.

OPŁATY:
Zwolnione z opłaty skarbowej zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.).- część III ust. 44 pkt. 6 oraz część IV ustawy.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Zezwolenie lub odmowa wydania zezwolenia (w formie decyzji administracyjnej) na usunięcie drzew lub krzewów.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Od wydanej decyzji odmownej służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3, 98,285 Wróblew za pośrednictwem Wójta Gminy Wróblew, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

INNE INFORMACJE:
1. W przypadku stwierdzenia braku kompletu dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku we wskazanym terminie skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.
2. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków (art. 83 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody).
3. Przepisów ustawy dotyczących wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, pobierania opłat i wymierzania kar nie stosuje się do drzew i krzewów (art. 83 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody): 
- w lasach;
- owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody - na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową;
- na plantacjach drzew i krzewów;
- których wiek nie przekracza 10 lat;
- usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
- usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
- które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
- stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
- usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

Do pobrania:
 

 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy Wróblew
pokój nr 16, I piętro
tel. (43) 828 66 00 
 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.