Logo Wróblew Gmina

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 2667
W sumie: 117198

Sadzenie i pielęgnacja drzew

Sadzenie i pielęgnacja drzew przy napowietrznych liniach energetycznych      

 

 

 

   

 

  

Zdjęcie nr 1 - Linia średniego napięcia 15 KV trójprzewodowa zasilająca miejskie i wiejskie stacje transformatorowe. Drzewa upraw leśnych i wysokich sadzimy 3,5mb od skrajnego przewodu linii tak, aby korony dorosłych już drzew znajdowały się nie mniej niż 2,6m b od skrajnego przewodu. Zachowanie odległości koron drzew od przewodów linii zgodnie z Polską Normą PN-5100 -1 ułatwi w przyszłości zabiegi pielęgnacyjne drzew w pasie ochronnym linii. W pasie ochronnym linii można sadzić drzewa i krzewy odmian samokończących tak, aby wierzchołki tych upraw zgodnie z normą PN-5100-1 znajdowały się H-2,6mb poniżej przewodów. W przypadku, gdy linia przebiega przez lasy zalecane jest pozostawienie pasa ochronnego linii wolnego od zadrzewień, co znacznie ułatwi zabiegi pielęgnacyjne koron drzew przy linii energetycznej. W promieniu 4mb wokół słupa należy pozostawić teren niezadrzewiony, aby umożliwić ewentualną wymianę słupa. W przypadku nieuprawnionych nasadzeń w pasie ochronnym linii uprawami leśnymi i wysokimi właściciel drzew jest zobowiązany przycinać wierzchołki drzew tak, aby zachować odległość H-2,6mb poniżej przewodów zgodnie z PN-5100-1. Jeżeli właściciel drzew nie wykonuje w/w zabiegów pielęgnacyjnych i wierzchołki drzew przekraczają dopuszczalne odległości od przewodów powodując zagrożenie pożarowe; zagrożenie porażenia prądem osób postronnych; zagrożenie ciągłości dostaw energii elektrycznej dla instytucji i gospodarstw domowych, Rejon Energetyczny w Sieradzu w celu wyeliminowania i zapobiegania w/w zagrożeniom jest zobowiązany według Polskiej Normy PN-5100-1 usunąć wierzchołki drzew H-2,6mb poniżej przewodów z uwzględnieniem pięcioletniego przyrostu dla danego gatunku drzewa, co w wielu przypadkach jest równoznaczne z usunięciem drzewa. 

Zdjęcie nr 2 - Linia niskiego napięcia 04 KV zasilająca bezpośrednio gospodarstwa domowe. Drzewa przy linii niskiego napięcia sadzimy w odległości 1,9mb od skrajnego przewodu linii tak, aby korony dorosłych już drzew znajdowały się zgodnie z Polską Normą PN-5100-1 nie mniej niż 1mb od skrajnego przewodu. W pasie ochronnym linii można sadzić drzewa i krzewy odmian samokończących tak, aby wierzchołki tych upraw zgodnie z PN-5100-1 znajdowały się H-1mb poniżej przewodów. W przypadku, gdy linia przebiega przez lasy zalecane jest pozostawienie pasa ochronnego linii wolnego od zadrzewień, co znacznie ułatwi zabiegi pielęgnacyjne koron drzew przy linii energetycznej. W promieniu 4 mb wokół słupa należy pozostawić teren niezadrzewiony, aby umożliwić ewentualną wymianę słupa. W przypadku nieuprawnionych nasadzeń w pasie ochronnym linii uprawami leśnymi i wysokimi właściciel drzew jest zobowiązany przycinać wierzchołki drzew tak, aby zachować odległość H-1mb poniżej przewodów zgodnie z PN-5100-1. Jeżeli właściciel nie wykonuje w/w zabiegów pielęgnacyjnych i wierzchołki drzew przekraczają dopuszczalne odległości od przewodów powodując zagrożenie pożarowe; zagrożenie porażenia prądem osób postronnych; zagrożenie ciągłości dostaw energii elektrycznej dla instytucji i gospodarstw domowych, Rejon Energetyczny w Sieradzu w celu wyeliminowania i zapobiegania w/w zagrożeniom jest zobowiązany według Polskiej Normy PN-5100-1 usunąć wierzchołki drzew H-1mb poniżej przewodów z uwzględnieniem pięcioletniego przyrostu dla danego gatunku drzewa, co w wielu przypadkach jest równoznaczne z usunięciem drzewa. 
 
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z upoważnionymi pracownikami Rejonu Energetycznego w Sieradzu: 
(43) 826-75-00

  Sadzenie drzew i krzewów przy granicy nieruchomości

Brak jest w naszym ustawodawstwie przepisów określających w jakiej odległości można sadzić drzewa przy granicy nieruchomości. Wynika to zapewne stąd, że uciążliwości powodowane przez rosnące na działce drzewo lub krzew na sąsiednią nieruchomość mogą być bardzo znaczne, lub mogą wcale nie występować – i to bez względu na odległość od granicy. Jedyne ustawowe odległości były określone w nieobowiązujących już przepisach o przeznaczaniu gruntów rolnych do zalesienia i dotyczyły sadzenia lasu (las można było sadzić w odległości 1,5 metra od gruntu rolnego  i 3 metry od pozostałych gruntów.

W spornych sytuacjach rozpatrywanych przez sądy, posiłkują się one niekiedy „Regulaminem  rodzinnego ogrodu działkowego”, uchwalonego przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców w dniu 7 kwietnia 2004 roku. Dotyczy on jednak w zasadzie sadzenia drzew i krzewów owocowych i ozdobnych. Zgodnie z § 118  ust. 3 tegoż Regulaminu, „...Gatunki i odmiany drzew słabo rosnących i karłowych należy sadzić w odległości co najmniej 2 metrów od granicy działki. W przypadku moreli należy zachować odległość co najmniej 3 metrów. Czereśnia i orzech włoski nie mogą być sadzone w odległości mniejszej niż 5 metrów od granicy działki...”  

Warto przytoczyć także w całości § 119 tegoż Regulaminu, odnoszący się do sadzenia drzew ozdobnych, z uwagi na coraz częstsze powstawanie niewielkich działek budowlanych i sadzenie na nich niemal wyłącznie drzew i krzewów ozdobnych, w miejsce wcześniej istniejących sadów i gospodarstw rolnych: 
  1. Dopuszcza się sadzenie drzew ozdobnych, w tym iglaków, pod warunkiem, że będą to gatunki i formy słabo rosnące.
  2. Drzewa ozdobne, o których mowa w ust. 1, należy sadzić w odległości co najmniej 2 m od granic działki.
  3. Dopuszcza się sadzenie drzew ozdobnych w odległości 1 metra od granicy działki, o ile ich wysokość nie przekroczy 2 metrów.
  4. Krzewy ozdobne silnie rosnące należy sadzić w odległości co najmniej 2 m, a krzewy słabo rosnące  i płożące formy iglaków co najmniej 1 m od granic działki.
  5. W odległości do 2 m od granicy działki wysokość drzew i krzewów ozdobnych nie powinna osiągać więcej niż 3 m...”  (wg stanu z dnia 26 lutego 2009 r). 
Zatem w przypadku wystąpienia sporu sąsiedzkiego dotyczącego drzew lub krzewów rosnących zbyt blisko granicy (w ocenie właściciela działki uważającego się za stronę poszkodowaną) i których gałęzie przechodzą poza linię granicy, wyjścia są dwa: albo ugodowe porozumienie się z sąsiadem (aby uciążliwą zieleń wyciął lub przynajmniej przyciął), albo skorzystanie z postępowania cywilnego przed sądem. W tym pierwszym przypadku zgoda sąsiada (jako właściciela zieleni) na przycięcie gałęzi wcale nie musi być konieczna i nie koniecznie trzeba uciekać się do rozstrzygnięcia sporu przez sąd.

Możliwość taką daje ustawa – Kodeks cywilny. Zgodnie z art . 150 tej ustawy, „...właściciel gruntu może obciąć i zachować dla siebie korzenie przechodzące z sąsiedniego gruntu. To samo dotyczy gałęzi i owoców zwieszających się z sąsiedniego gruntu; jednakże w wypadku takim właściciel powinien uprzednio wyznaczyć sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia...”.  Zapis art. 148 Kodeksu cywilnego odnosi się nawet do owoców: „...Owoce spadłe z drzewa lub krzewu na grunt sąsiedni stanowią jego pożytki (czyli należą do właściciela gruntu, na który spadły). Przepisu tego nie stosuje się, gdy grunt sąsiedni jest przeznaczony na użytek publiczny...”. Ale prawo działa tu także „w drugą stronę”. Zgodnie z art. 149 Kodeksu cywilnego: „...Właściciel gruntu może wejść na grunt sąsiedni w celu usunięcia zwieszających się z jego drzew gałęzi lub owoców. Właściciel sąsiedniego gruntu może jednak żądać naprawienia wynikłej stąd szkody...”.
Na podstawie „Regulaminu rodzinnego ogrodu działkowego” oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U z 1964 r, nr 16, poz.93 z późn. zmianami).

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy Wróblew
pokój nr 16, I piętro
tel. (43) 828 66 00 
 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.