Logo Wróblew Gmina

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 7908
W sumie: 48464

Statut GOPS

Statut GOPS   

Uchwała Nr XXIII/123/12
Rady Gminy Wróblew

z dnia 28 września 2012 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wróblewie 

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842, Nr 217, poz. 1427; z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887; z 2012 r. poz. 579) Rada Gminy Wróblew uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wróblewie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc: 

1) Uchwała Nr XXXV/177/06 Rady Gminy Wróblew z dnia 25 października 2006 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej we Wróblewie; 

2) Uchwała Nr XXXII/166/10 Rady Gminy Wróblew z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wróblewie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wróblew oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wróblewie. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 

                                                   Przewodniczący Rady 

                                                                 /-/ Andrzej Dawid


 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/123/12  
Rady Gminy Wróblew  
z dnia 28 września 2012 r. 
 

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 
WE WRÓBLEWIE 

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wróblewie, zwany dalej „Ośrodkiem” działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

     § 2. 1. Ośrodek obejmuje swoim działaniem teren gminy Wróblew.   

2. Siedziba Ośrodka mieści się we Wróblewie. 

3. Ośrodek używa podłużnej pieczęci z pełną nazwą i adresem oraz pieczęci okrągłej z Godłem Państwa pośrodku i nazwą Ośrodka w otoku. 

Rozdział 2.
PRZEDMIOT DZIAŁANIA I ZADANIA OŚRODKA 

§ 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wróblewie, jest jednostką organizacyjną Gminy Wróblew utworzoną w celu realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy dotyczących pomocy społecznej. 

§ 4. Do zadań realizowanych przez Ośrodek należy w szczególności: 

1) ocena oraz analizowanie stanu potrzeb lokalnych w zakresie pomocy społecznej, w tym problemów społecznych, potrzeb socjalnych zarówno jednostkowych jak i środowiskowych występujących na terenie gminy Wróblew; 

2) przyznawanie i wypłacanie świadczeń pomocy społecznej; 

3) prowadzenie pracy socjalnej, doradztwa dla klientów Ośrodka w zakresie zaspokajania niezbędnych potrzeb socjalnych; 

4) aktywizacja środowiska lokalnego w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, poprzez realizację programów i projektów socjalnych; 

5) koordynacja zadań związanych z pomocą społeczną; 

6) prowadzenie postępowań związanych ze świadczeniami rodzinnymi; 

7) prowadzenie postępowań z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego; 

8) prowadzenie spraw dotyczących dłużników alimentacyjnych; 

9) ustalanie prawa do dodatków mieszkaniowych i ich wypłata; 

10) ustalanie prawa do świadczeń zdrowotnych; 

11) zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności obsługa organizacyjno-techniczna zespołu interdyscyplinarnego; 

12) organizacja pracy z rodziną zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

§ 5. Ośrodek może realizować także inne zadania wynikające z przepisów szczególnych, na podstawie stosownych upoważnień. 

§ 6. Ośrodek w zakresie wykonywanych zadań współpracuje z instytucjami, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, stowarzyszeniami, kościołami, związkami wyznaniowymi oraz innymi osobami fizycznymi i prawnymi. 

Rozdział 3.
STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

§ 7. Organ prowadzący zapewnia Ośrodkowi podstawowe warunki lokalowe i materialne do prowadzenia działalności statutowej. 

§ 8. 1. Pracą Ośrodka kieruje Kierownik Ośrodka. 

2. W przypadku nieobecności Kierownika Ośrodka zastępuje go upoważniony przez Kierownika - pracownik Ośrodka. 

3. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy. 

4. Kierownik jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Ośrodka. 

5. Kierownik ponosi odpowiedzialność za wyniki pracy Ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz. 

6. Uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do Kierownika Ośrodka wykonuje Wójt Gminy. 

7. Kierownik i pracownicy ponoszą odpowiedzialność za załatwianie spraw zgodnie z przepisami i ustalonymi zasadami zadań oraz za przestrzeganie dyscypliny budżetowej i zasad gospodarności. 

§ 9. Do podstawowych obowiązków Kierownika Ośrodka należy: 

1) nadzór i koordynacja pracy podległych pracowników; 

2) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej; 

3) wydawanie na podstawie upoważnień Wójta Gminy Wróblew decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. 

§ 10. Kierownik Ośrodka w szczególności odpowiada za: 

1) prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka; 

2) opracowywanie projektów budżetowych dotyczących finansowania zadań statutowych; 

3) prawidłową realizację rocznego planu finansowego Ośrodka. 

§ 11. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz zapotrzebowanie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. 

§ 12. Szczegółową strukturę organizacyjną Ośrodka i zakresy czynności na stanowiskach pracy określa Kierownik w regulaminie organizacyjnym. 

Rozdział 4.
GOSPODARKA FINANSOWA 

§ 13. 1. Działalność Ośrodka jest finansowana z dotacji celowych przyznawanych zgodnie z obowiązującymi przepisami na realizację zadań zleconych gminie, a w zakresie zadań własnych - z budżetu Gminy Wróblew. 

2. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących jednostki budżetowe zgodnie z ustawą o finansach publicznych i ustawą o rachunkowości. 

3. Ośrodek finansowany jest ze środków otrzymywanych na zadania zlecone z dotacji z budżetu Wojewody Łódzkiego i środków finansowych z budżetu Gminy Wróblew. 

4. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy. 

5. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki zgodnie z uchwałą budżetową Gminy. 

6. Plan finansowy na realizację zadań ustala Kierownik Ośrodka. W ciągu roku budżetowego mogą zostać wprowadzone zmiany w planie finansowym. 

7. Ośrodek zatrudnia Głównego Księgowego, który zapewnia obsługę finansowo-księgową. 

Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 14. 1. Statut Ośrodka zatwierdzany jest uchwałą Rady Gminy Wróblew. 

2. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania. 

§ 15. W pozostałych sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem stosuje się obowiązujące przepisy prawa. 

 

                                                       Przewodniczący Rady 

                                                                 /-/ Andrzej Dawid

 

 

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy Wróblew
pokój nr 16, I piętro
tel. (43) 828 66 00 
 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.