Logo Wróblew Gmina

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 38590
W sumie: 98984

Regulamin organizacyjny GOPS

Zarządzenie Nr 1/06

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Wróblewie

z dnia 25 października 2006 roku 

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wróblewie

 

 

Na podstawie punktu V § 18 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wróblewie zarządzam, co następuje:

§ 1. Nadaję Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wróblewie w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                    Kierownik GOPS

                                                                                                                                 /-/ Krystyna Kopytek

 

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WRÓBLEWIE

 

Rozdział I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wróblewie, zwany dalej Regulaminem, określa:
1) Zakres działania i zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wróblewie,
2) Organizację Ośrodka,
3) Zakres działania Kierownika Ośrodka i poszczególnych stanowisk pracy Ośrodka.
 § 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Ośrodku- należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wróblewie,
2) Wójcie- należy przez to rozumieć Wójta Gminy Wróblew,
3) Kierowniku- należy przez to rozumieć Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wróblewie.
§ 3. 1. Siedziba Ośrodka mieści się pod adresem Wróblew 15.
2. Ośrodek jest czynny w dniach roboczych w godzinach 7.30 do 15.30.

 

 

Rozdział II 

 

ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA OŚRODKA
 

§ 4Ośrodek jest jednostką organizacyjną gminy Wróblew, będącą bezpośrednim organizatorem i wykonawcą zadań pomocy społecznej na terenie gminy Wróblew.
§ 5. Ośrodek realizuje:
1) zadania własne gminy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,
2) zadania zlecone gminie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz przepisami szczególnymi,
3) pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,
4) inne zadania z zakresu pomocy społecznej przewidziane prawem.
 

Rozdział III

ORGANIZACJA OŚRODKA

§ 6. W skład Ośrodka wchodzą:

1) Kierownik Ośrodka,
2) Pracownicy socjalni,
3) Księgowa,
4) Kasjer.

 1. Pracą Ośrodka kieruje Kierownik Ośrodka.
 2. W przypadku nieobecności Kierownika Ośrodka, zastępuje go upoważniony przez Kierownika- pracownik Ośrodka.
 3. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.
 4. Kierownik jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Ośrodka.
 5. Kierownik ponosi odpowiedzialność za wyniki pracy Ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz.
 6. Uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do Kierownika Ośrodka wykonuje Wójt Gminy.
 7. Kierownik Ośrodka zatrudnia i zwalnia pracowników Ośrodka.
 8. Liczbę etatów ustala Kierownik Ośrodka w zależności od potrzeb i możliwości finansowych. 

 

Rozdział IV

ZASADY FUNKCJONOWANIA OŚRODKA

 

 § 7. Ośrodek działa na podstawie następujących zasad:

1) praworządności,
2) służebności wobec społeczności lokalnej,
3) racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,
4) bezstronności w załatwianiu spraw,
5) jednoosobowego kierownictwa.

 

§ 8Pracownicy Ośrodka w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań działają na podstawie i w granicach prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania, w szczególności:
1) należyte i zgodne z interesem społecznym wykonywanie przypisanym im zadań,
2) sumiennie wykonywanie poleceń służbowych, 
3) działanie wnikliwe, szybkie i bezstronne,
4) przestrzeganie dyscypliny pracy,
5) przestrzeganie tajemnicy służbowej.
 

Rozdział V 

 

ZAKRES DZIAŁAŃ PRACOWNIKÓW OŚRODKA

 

§ 9.1. Do zadań Kierownika Ośrodka należy w szczególności:

1) nadzór i koordynacja pracy podległych pracowników,
2) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej,
3) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń pomocy społecznej zgodnie 
z przepisami prawa.
2. Kierownik Ośrodka w szczególności odpowiada za:
1) prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka,
2) opracowywanie projektów budżetowych dotyczących finansowania pomocy społecznej,
3) prawidłową realizację rocznego planu finansowego Ośrodka.
§ 10.1. Pracownicy socjalni wykonują zadania i obowiązki określone w indywidualnych zakresach czynności.
2. Do zadań pracowników socjalnych należy w szczególności: staranne, dbałe i należyte wykonywanie obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów i posiadanego zakresu czynności.
3. Pracownik socjalny:
1) kieruje się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania ich godności i prawa tych osób do samostanowienia,
2) ma obowiązek przeciwdziałania praktykom niehumanitarnym, dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę,
3) ma obowiązek udzielać osobom, którym służy pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy,
4) jest zobowiązany zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny,
5) jest zobowiązany do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.
4. Pracownikowi socjalnemu przysługuje:
1) prawo pierwszeństwa przy wykonywaniu swoich zadań w urzędach, instytucjach i innych placówkach. Organy administracji rządowej i samorządowej są obowiązane do udzielenia pracownikowi socjalnemu pomocy w zakresie wykonywania tych czynności.
2) ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.
§ 11.1. Księgowa Ośrodka wykonuje zadania i obowiązki określone w indywidualnym zakresie czynności.
2. Do zadań Księgowej należy w szczególności:

   Główne obowiązki:

 • prowadzenie rachunkowości jednostki;
 • rozliczanie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym, Bankiem 
  i innymi instytucjami współpracującymi;
 • sporządzanie sprawozdawczości;
 • współdziałanie w opracowywaniu planu finansowego;
 • prowadzenie spraw płacowych pracowników Ośrodka;
 • organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji niezbędnej 
  w rachunkowości;
 • prowadzenie ewidencji składników majątkowych oraz zagadnień związanych 
  z inwentaryzacją;
 • dekretowanie dokumentów księgowych, ich zatwierdzanie do wypłaty;
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

 

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy Wróblew
pokój nr 16, I piętro
tel. (43) 828 66 00 
 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.