Logo Wróblew Gmina

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 38592
W sumie: 98986

Świadczenia z pomocy społecznej

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE


Zasiłek stały przysługuje:
1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:
1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej — różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604,00 zł miesięcznie;
2. w przypadku osoby w rodzinie — różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.
Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie. W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania zasiłek stały nie przysługuje.

całkowita niezdolność do pracy — oznacza całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidów lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na:
• długotrwałą chorobę,
• niepełnosprawność,
• bezrobocie,
• możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Zasiłek okresowy przysługuje:
1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
2. rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Kwota zasiłku okresowego ustalona zgodnie z ust. 2 nie może być niższa niż 50 % różnicy między:
1. kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
2. kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.
1. W przypadku podjęcia zatrudnienia przez osobę objętą kontraktem socjalnym pobierającą zasiłek okresowy, może  on być wypłacany nadal niezależnie od dochodu, do dnia wynikającego z decyzji przyznającej zasiłek okresowy, nie  dłużej jednak niż do 2 miesięcy od dnia, w którym osoba została zatrudniona.
2. Zasiłek okresowy jest wypłacany niezależnie od dochodu w sytuacji określonej wyżej nie częściej niż raz na 2 lata.

Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy zależy od okoliczności sprawy.
Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć minimalne kwoty zasiłku okresowego.

Zasiłek celowy

1. Zasiłek celowy przyznawany jest w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. W szczególności przyznany może być na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
2. Osobom bezdomnym i innym osobom nie mającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.
3. Zasiłek celowy może być przyznany w formie biletu kredytowanego.
4. Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które:
  • poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego,
  • poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Powyższy zasiłek może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.
Zasiłek celowy może być przyznany również w celu realizacji postanowień kontraktu socjalnego. Może on być wypłacany niezależnie od dochodu, przez okres do 2 miesięcy od dnia, w którym osoba objęta kontraktem socjalnym, w trakcie jego realizacji, stała się osobą zatrudnioną.

Specjalny zasiłek celowy
Przyznawany jest w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe. Jego wysokość nie może przekraczać odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego rodziny. Zasiłek ten nie podlega zwrotowi.
 
ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE
 
Praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne 
W celu poprawy funkcjonowania osób i rodzin w środowisku prowadzona jest praca socjalna, która zmierza ku wzmocnieniu aktywności i samodzielności życiowej. Ta specyficzna działalność zawodowa skierowana jest na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi. Praca socjalna to działania mające zarówno uzupełnić potrzeby bytowe ludzi w szczególności o obniżonych możliwościach samodzielnego dawania sobie rady w trudnościach życiowych jak i działania mające wzmacniać szanse rozwojowe. Cechą pracy socjalnej jest przygotowanie jednostki do właściwego spożytkowania dóbr i świadczonych usług. W pracy z pracownikiem socjalnym jako profesjonalistą współpracują inne osoby, m.in.: psycholog, prawnik, pedagog, kurator, funkcjonariusze policji, straży. W ramach pracy socjalnej pracownik wspomaga osoby i rodziny wymagające pomocy w osiągnięciu możliwie pełnej aktywności społecznej, zapobiega procesowi marginalizacji osób i grup, a także przeciwdziała zjawiskom wykluczenia społecznego.
W ramach pracy socjalnej udziela się osobom i rodzinom poradnictwa specjalistycznego w szczególności prawnego, psychologicznego i rodzinnego.
Poradnictwo prawne - udzielanie informacji o przepisach prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów.
Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania profilaktyki i terapii.
Poradnictwo rodzinne obejmuje szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy wychowawcze w rodzinach naturalnych i rodzinach zastępczych oraz opieki nad osobami niepełnosprawnymi.

Bilet kredytowany
Bilet kredytowany jest formą zasiłku celowego w formie niepieniężnej. Może być przyznany osobom bez dochodu lub z bardzo niskim dochodem, które muszą udać się do innej miejscowości celem załatwienia każdych spraw rodzinnych lub urzędowych. W takich sytuacjach wypłaca się zasiłki celowe ze środków własnych na pokrycie kosztów przejazdu.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne
Składki na ubezpieczenie zdrowotne ośrodek pomocy opłaca osobom, które nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. W szczególności dotyczy to osób samotnych korzystających z zasiłków stałych.

Składki na ubezpieczenia społeczne 
Za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem (również matka i ojciec współmałżonka) lub rodzeństwem ośrodek pomocy opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Konieczność sprawowania opieki stwierdza lekarz.
Składka nie przysługuje, jeżeli:
- dochód na osobę w rodzinie opiekującej się przekroczy 150% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie oraz osoba opiekująca się podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów lub otrzymuje emeryturę albo rentę
- osoba w dniu złożenia wniosku o świadczenie ukończyła 50 lat i nie posiada okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) wynoszącego co najmniej 10 lat
- posiada okres ubezpieczenia (składkowy i nieskładkowy) wynoszący 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn.

Pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie 
Osobie lub rodzinie gmina może przyznać pomoc w celu ekonomicznego usamodzielnienia. Jedną z form tej pomocy jest pomoc rzeczowa. Pomoc w formie rzeczowej następuje przez udostępnienie maszyn i narzędzi pracy stwarzających możliwość zorganizowania własnego warsztatu pracy oraz urządzeń ułatwiających pracę niepełnosprawnym. Przedmioty są udostępniane na podstawie umowy użyczenia.
Pomoc nie przysługuje, jeżeli rodzina otrzymała już pomoc na ten cel z innego źródła. Ponadto podstawą odmowy przyznania pomocy może być uchylanie się przez osobę lub rodzinę ubiegającą się o pomoc od podjęcia pracy albo poddania się przeszkoleniu zawodowemu.

Sprawienie pogrzebu
Sprawienie pogrzebu przez OPS przysługuje osobom zmarłym, które nie posiadały osób zobowiązanych do alimentacji. O sprawienie pogrzebu mogą się ubiegać osoby zobowiązane do pochówku, pozostające w trudnej sytuacji materialnej i równocześnie nie mające uprawnień ani możliwości ubiegania się o zasiłek pogrzebowy. Sprawienie pogrzebu odbywa się zgodnie
z wyznaniem zmarłego.

Interwencja kryzysowa
Wobec osób i rodzin dotkniętych przemocą podejmuje się działania w celu zapobieganiu dalszemu zjawisku. W ramach interwencji kryzysowej udziela się w szczególności poradnictwa oraz schronienia. 

Schronienie, niezbędne ubranie, posiłek 
1. Schronienia udziela się przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych. 
2. Przyznanie niezbędnego ubrania następuje przez dostarczenie osobie potrzebującej bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do jej indywidualnych właściwości oraz pory roku.
Tutejszy Ośrodek zaspokaja w/w potrzeby w naturze oraz w ramach posiadanych środków - udziela pomocy finansowej.
3. Posiłek. Jest formą pomocy doraźnej albo okresowej, która przysługuje osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić. Przyznawana jest nieodpłatnie osobom oraz rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% odpowiedniego kryterium dochodowego, tj. 542 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 456 zł na osobę w rodzinie.  Ponadto pomoc w formie posiłku przyznawana jest nieodpłatnie dzieciom oraz młodzieży w okresie nauki w szkole, kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z tego wsparcia wynosi 150 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. 
 
Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
1. Usługi opiekuńcze
Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych.
Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczna, zalecana przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Poza usługami opiekuńczymi świadczona jest pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi te są dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem.
Świadczone są również specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługujące na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego.
Przyznając pomoc w w/w formie ośrodek pomocy ustala ich zakres i miejsce świadczenia.

Świadczenia w formie usług opiekuńczych udziela się na wniosek osoby zainteresowanej, który składa się do pracownika socjalnego ośrodka pomocy.

 
PODSTAWY DO UDZIELENIA POMOCY SPOŁECZNEJ 

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
- ubóstwa
- sieroctwa
- bezdomności
- bezrobocia
- niepełnosprawności
- długotrwałej i ciężkiej choroby
- przemocy w rodzinie
- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
- bezradności w sprawach opiekuńczo –wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
- trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą 
- trudności  w przystosowaniu  do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
- alkoholizmu lub narkomanii,
- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
- klęski żywiołowej lub ekologicznej
Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z w/ w okoliczności.

W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Kryterium dochodowym dla osoby samotnie gospodarującej jest dochód nie przekraczający kwoty 634,00 zł, natomiast dla osoby w rodzinie - kwota 514,00 zł (art. 8 ustawy).

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy i następujących dokumentów ( w zależności od sytuacji): 

1) dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;

2) skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka (do wglądu) - w przypadku gdy dziecko nie figuruje w dowodzie osobistym opiekuna prawnego;

3) dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej;

4) decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego;

5) orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997 r., orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej;

6) orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

7) zaświadczenia pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;

8) zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;

9) zaświadczenia pracodawcy o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nieskładkowych;

10) dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;

11) zaświadczenia urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;

12) zaświadczenia wystawionego przez szkołę potwierdzającego kontynuowanie nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej;

13) decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo zaświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy;

14) decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego;

15) zaświadczenia Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego zobowiązanie do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników;

16) zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy Wróblew
pokój nr 16, I piętro
tel. (43) 828 66 00 
 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.