Logo Wróblew Gmina

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 3513
W sumie: 123552

Pomoc materialna dla uczniów

Podstawa prawna:

OSOBY UPRAWNIONE
Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przysługują również uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

WARUNKI PRZYZNANIA STYPENDIOM SZKOLNEGO
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 600 zł/osobę w rodzinie. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345 zł.

Miesięczna wysokość dochodu jest ustalona na zasadach określonych w art. 8 ust 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.)
 
Do ustalonego dochodu nie wlicza się świadczenia wychowawczego (500 plus), o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.).

Warunkiem przyznania stypendium jest także zamieszkanie ucznia na terenie GMINY WRÓBLEW oraz złożenie wniosku.

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące  i gospodarujące.
 
FORMA STYPENDIUM SZKOLNEGO
 
Stypendium szkolne może być udzielane w formie:
1)    całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach planu nauczania, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania w tym na:
a) wyrównawcze zajęcia edukacyjne, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia logopedyczne inne wynikające z realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
b) inne przedsięwzięcia realizowane przez szkołę jak wyjścia/wyjazdy do kina, teatru, na wycieczki szkolne, zielone szkoły, dodatkowe zajęcia edukacyjne, itp.,

2)  całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, nauki języków obcych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych np. na basenie i innych;
3) pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, w tym zakup:

a) podręczników, lektur, słowników, czasopism i innych książek wspomagających realizację procesu dydaktycznego,
b) multimedialnych programów edukacyjnych,
c) zeszytów, długopisów, piórników, plecaków i innych artykułów szkolnych,
d) komputera, części do komputera,
e) stroju sportowego wymaganego na zajęcia wychowania fizycznego,
f) stroju sportowego niezbędnego do udziału ucznia w zajęciach sportowych realizowanych poza szkołą (udział w tych zajęciach musi być poświadczony stosownym zaświadczeniem),
g) stroju wymaganego na zajęcia praktyczne oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć praktycznych,
h) stroju galowego zgodnie z zapisem w Statucie danej szkoły,
i) zakup wyposażania ucznia w związku z udziałem w zajęciach realizowanych poza szkołą np. zakup instrumentu muzycznego,
4) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania:
a) transportu środkami komunikacji zbiorowej,
b) zakwaterowania w bursie, internacie.

Pomoc materialna dla uczniów jest udzielana wyłącznie na cele bezpośrednio związane  z procesem edukacyjnym ucznia. Koszty, które nie mają związku z uczęszczaniem ucznia do szkoły na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne lub kształceniem w formach pozaszkolnych nie będą finansowane z przyznanego stypendium.

Faktury bądź rachunki muszą być wystawione imiennie na Wnioskodawcę, tzn. na rodzica/ów lub pełnoletniego ucznia.

Przy wystawianiu faktury/rachunku należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypisanie faktury oraz nazewnictwo zakupionych artykułów.

OKRES PRZYZNANIA
Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który nie spełnia warunków jego przyznania a także, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, którego łączna wysokość z innymi stypendiami przekracza kwotę 2480 zł rocznie, a w przypadku a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych 2232 zł rocznie.

ZASIŁEK SZKOLNY
Zasiłek szkolny może być przyznany:

 1. uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
 2. w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

WNIOSEK
Stypendium szkolne i zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek. Wniosek o stypendium szkolne składa się w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego (w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego). Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia albo dyrektora szkoły. Stypendium szkolne może być także przyznawane z urzędu.
Wniosek o zasiłek szkolny składa się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
 
DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE WYSOKOŚĆ  DOCHODÓW:

 • zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innych umów np. zlecenia, o dzieło itp,
 • zaświadczenie/decyzja Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
 • oświadczenie o pozostawianiu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 • zaświadczenie z urzędu gminy albo oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,
 • wyroki sądowe określające wysokość zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika o nieściągalności alimentów,
 • odcinek renty/ emerytury,
 • oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych/sezonowych,
 • zaświadczenie albo oświadczenie o innych otrzymywanych stypendiach o charakterze socjalnym ze środków publicznych,
 • inne  dokumenty dotyczące otrzymywanych dochodów.

Świadczenia  otrzymywane  z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej należy uwzględnić  w zestawieniu  dochodów z gospodarstwa domowego (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy, fundusz alimentacyjny).

Wypłata stypendium/zasiłku szkolnego
Wypłata stypendium zasiłku szkolnego następuje na podstawie decyzji administracyjnej i jest uzależniona od uprzedniego złożenia oryginałów faktur i rachunków potwierdzających poniesienie kosztów związanych z procesem edukacyjnym ucznia - do wysokości przyznanego stypendium/ zasiłku.

Interesanci w sprawach stypendiów/zasiłków szkolnych przyjmowani są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Wróblewie tel. 43 828 66 17 w dni robocze w godz. 7.30 - 15.30.

Do pobrania:

1.Druk wniosku o przyznanie stypendium szkolnego

2.Klauzula RODO

 

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy Wróblew
pokój nr 16, I piętro
tel. (43) 828 66 00 
 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.