Logo Wróblew Gmina

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 2475
W sumie: 51263

Postępowanie o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Postępowanie o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

1. Wymagane dokumenty
Do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego dołącza się:
1) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, kopię aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
2) zaświadczenie dyrektora szkoły o:
a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,
b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu,
c) przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy;
3) kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
4) kopię oceny dorobku zawodowego za okres stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.
Wnioski wraz z dokumentacją w zaklejonej kopercie z napisem „Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego”, z podaniem imienia i nazwiska wnioskodawcy przyjmowane są w sekretariacie Urzędu Gminy Wróblew, Wróblew 15, 98-285 Wróblew.

2. Opłaty
Nie pobiera się.

3. Termin
Nauczyciele, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego:
- do dnia 30 czerwca danego roku, otrzymają decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu w terminie do dnia 31 sierpnia  danego roku,
- do dnia 31 października danego roku, otrzymają decyzje o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

4. Sposób załatwienia
Organ nadający stopień awansu zawodowego przeprowadza analizę formalną wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego i załączonej dokumentacji. Jeżeli wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub dokumentacja nie spełniają wymagań formalnych, organ nadający stopień awansu zawodowego wskazuje stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni.
Organ nadający stopień awansu zawodowego powiadamia nauczyciela, który złożył wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu.

5. Tryb odwoławczy
Odwołanie przysługuje w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Organu sprawującego nadzór pedagogiczny (Łódzki Kurator Oświaty w Łodzi ) za pośrednictwem Wójta Gminy Wróblew.

6. Dodatkowe informacje
W przypadku uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego wnioskodawca będzie zobowiązany do podania swojego numeru identyfikacyjnego PESEL w celu przekazania tych danych do bazy danych SIO. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.) Gmina Wróblew przekazuje do bazy Systemu Informacji Oświatowej, do zbioru danych nauczyciela, dane identyfikacyjne i dziedzinowe w związku z nadanym stopniem awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Przekazanie do SIO danych obejmujących stopień awansu zawodowego jest możliwe po uprzednim pozyskaniu numeru identyfikacyjnego PESEL.

7. Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r. poz. 1574 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.)

Do pobrania:

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.doc

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.pdf

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy Wróblew
pokój nr 16, I piętro
tel. (43) 828 66 00 
 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.