Logo Wróblew Gmina

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 6335
W sumie: 37022

News

News zdjęcie id 1118

Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków

06.04.2022

 Wójt Gminy Wróblew informuje, że w terminie od 20 kwietnia - 30 czerwca 2022 r. można składać wnioski o przyznanie dofinansowania na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków (decyduje kolejność składania wniosków). Przyznawanie dofinansowania odbywać się będzie zgodnie z Uchwałą nr XLI/221/14 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 marca 2014r. w sprawie: przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wróblew na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”. (Dz. U. Woj. Łódzkiego z 2014r. poz. 1624, zm. z 2015r. poz. 1101).

Dofinansowanie przyznawane jest z budżetu Gminy. Wysokość dofinansowania dla jednego przedsięwzięcia wynosić będzie 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych), przy czym nie więcej niż 70% kosztów inwestycji, do udokumentowanych fakturą lub rachunkiem wydatków poniesionych na zakup lub zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków. Dofinansowanie dotyczy częściowego zwrotu wydatków poniesionych na zakup lub zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków służących do odprowadzania ścieków z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Wróblew. Dofinansowaniem objęte są obszary o rozproszonej zabudowie, gdzie nie przewiduje się budowy zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, bądź też w przypadkach, w których podłączenie do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej jest z przyczyn technicznych niemożliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione. Dofinansowaniem objęte są przydomowe oczyszczalnie ścieków zakupione i zamontowane po dniu złożenia wniosku. Montowane przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą posiadać dokument potwierdzający spełnienie warunków zrzutu oczyszczonych ścieków określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Wnioskodawcą może zostać osoba fizyczna będąca inwestorem budowy przydomowej oczyszczalni ścieków nieposiadająca zaległości finansowych z tytułu podatków, opłat i innych należności względem Gminy, przedkładająca oświadczenie o prawie do władania nieruchomością przeznaczoną na cele mieszkaniowe, położoną na terenie gminy Wróblew.

 

Dofinansowanie przedsięwzięcia zostanie zrealizowane po wykonaniu zadania i podpisaniu końcowego protokołu odbioru realizacji przydomowej oczyszczalni ścieków w terminie przewidzianym w umowie o dofinansowanie realizacji inwestycji.

 

Druk wniosku wraz załącznikami jest dostępny do pobrania:

• na stronie internetowej Gminy Wróblew www.wroblew.pl,

• w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wróblew www.bip.wroblew.pl,

Wniosek o dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków, wraz z załącznikami (kserokopia) należy składać osobiście:

• Urząd Gminy Wróblew, Wróblew 15, 98-285 Wróblew.

 

O terminie złożenia wniosku do Urzędu Gminy Wróblew decyduje data stempla pocztowego.

 

Więcej informacji dotyczących udzielania dofinansowania można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Wróblew, pokój nr 8 lub telefonicznie (43) 828 66 11 – P. Bogusław Janiszewski.

Pliki do pobrania:

wniosek o dofinansowanie

Oświadczenie

obowiązek informacyjny

umowa o dotację

protokół odbioru robót

wniosek o płatność

zgłoszenie do eksploatacji

Zarządzenie Nr ROO.0050.11.2022

Uchwała XLI.221.14 z dnia 2014-03-26

Uchwała III.17.15 z dnia 2015-02-27

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy Wróblew
pokój nr 16, I piętro
tel. (43) 828 66 00 
 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.