Logo Wróblew Gmina

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 6350
W sumie: 37037

News

OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wróblew

18.01.2019

OGŁOSZENIE

otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wróblew


Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018, poz.450 z późn. zm.) Wójt Gminy Wróblew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty z art. 3 ust. 3 w/c ustawy.

Rodzaj zadania:

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w ramach profilaktycznej działalności w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych:

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:

W 2019 roku na ten cel przeznaczono środki w wysokości 10 000,00 zł

Zasady przyznawania dotacji:

1) O przyznanie dotacji w ramach konkursu mogą ubiegać się:
a) organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 w/c ustawy,
b) podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 w/c ustawy.
2) Podstawą do udzielenia dotacji jest:
- złożenie oferty w terminie wraz z wymaganymi załącznikami
- pozytywne zaopiniowanie ofert przez Komisję konkursową.
3) Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Wójt.
4) Od oceny Komisji i decyzji Wójta nie przewiduje się możliwości odwołania.
5) Dotacja zostanie przekazana na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem a organizacją (podmiotem), której oferta została wybrana w drodze konkursu przez komisję konkursową i uzyskała akceptację Wójta.
6) Szczegółowe przeznaczenie dotacji zostanie określone w umowie.

Termin i warunki realizacji zadania:

Termin: luty – grudzień 2019 roku

Warunki:
1) Realizacja zadania winna być prowadzona z najwyższą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami.
2) Odbiorcami oferty powinni być mieszkańcy gminy Wróblew.
3) Organizacja (podmiot) zobowiązana jest do udzielania wszelkich informacji dotyczących przebiegu realizacji zadania, dla którego została przyznana dotacja.
4) Po zakończeniu umowy organizacja (podmiot) zobowiązana jest złożyć sprawozdanie z wykonania zadania.

 Termin składania ofert:

Ofertę, zgodnie z wzorem zamieszczonym pod niniejszym ogłoszeniem - na stronie www.bip.wroblew.pl, www.wroblew.pl, należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach "Konkurs na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w ramach profilaktycznej działalności w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych" w pokoju nr 15 Urzędu Gminy Wróblew lub nadesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Wróblew
Wróblew 15,
98-285 Wróblew

Wzór ofert został określony rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r., poz. 2057).


Termin składania ofert: do 08 lutego 2019 r. do godz. 15.30.

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru.

1. Procedurę otwarcia i wyboru ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Wójta, na posiedzeniu zamkniętym, bez udziału oferentów, w terminie do jednego miesiąca po upływie terminu składania ofert.

2. Oferty będą analizowane i oceniane w oparciu o następujące kryteria:
a) Ocenę możliwości realizacji zadania.
b) Ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania z uwzględnieniem wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
c) Ocenę proponowanej jakości wykonania zadania oraz wkład rzeczowy i osobowy, przy pomocy których zadanie będzie realizowane.
3. Przed podpisaniem umowy Oferent, który został wybrany w konkursie, zobowiązany jest dostarczyć:
a) oryginały lub kopie poświadczonych za zgodność z oryginałem aktualnych wyciągów z właściwego rejestru lub ewidencji lub innych dokumentów pozwalających stwierdzić posiadanie osobowości prawnej i wskazujących sposób reprezentowania osoby prawnej wpisu do i składania oświadczeń woli wobec organu administracji publicznej (w przypadku Oferentów nieposiadających Krajowego Rejestru Sądowego),
b) imiona i nazwiska oraz numery PESEL osób reprezentujących Oferenta, wskazanych i uprawnionych do podpisania umowy,
c) oryginały lub kopie poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających funkcje pełnione przez wskazane i uprawnione do podpisania umowy osoby (w przypadku Oferentów nieposiadających wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego - np. uchwała powołująca na członków zarządu) lub innych dokumentów potwierdzających upoważnienie do działania w imieniu Oferenta (np. pełnomocnictwa – w przypadku, kiedy pełnomocnictwa wystawiane są przez pełnomocników, także kserokopie pełnomocnictw dla tych pełnomocników),
d) numer rachunku Oferenta, na który przekazana zostanie dotacja,
e) imię i nazwisko oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej osoby do kontaktów roboczych przy realizacji zadania (np. Koordynator, bezpośredni realizator).


Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych w roku 2018.

W 2017 roku zostało zlecone ww. zadanie Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu MODLISZKI w Słomkowie Mokrym. Wysokość przekazanej dotacji: 10 000 zł.


Wójt Gminy
(-) Tomasz Woźniak

Do pobrania:

 Wzór oferty 18.01.2019r.

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy Wróblew
pokój nr 16, I piętro
tel. (43) 828 66 00 
 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.