Logo Wróblew Gmina

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 4192
W sumie: 44178

News

News zdjęcie id 357

Ogłoszenie w sprawie składania wniosków o dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków

26.03.2019

 

 

 

 

Ogłoszenie

Wójt Gminy Wróblew informuje, że w terminie od 09 kwietnia - 28 czerwca 2019 r. można składać wnioski o przyznanie dofinansowania na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków (decyduje kolejność składania wniosków). Przyznawanie dofinansowania odbywać się będzie zgodnie z Uchwałą nr XLI/221/14 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 marca 2014r. w sprawie: przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wróblew na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”. (Dz. U. Woj. Łódzkiego z 2014r. poz. 1624, zm. z 2015r. poz. 1101).

Dofinansowanie przyznawane jest z budżetu Gminy. Wysokość dofinansowania dla jednego przedsięwzięcia wynosić będzie 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych), przy czym nie więcej niż 70% kosztów inwestycji, do udokumentowanych fakturą lub rachunkiem wydatków poniesionych na zakup lub zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków. Dofinansowanie dotyczy częściowego zwrotu wydatków poniesionych na zakup lub zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków służących do odprowadzania ścieków z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Wróblew. Dofinansowaniem objęte są obszary o rozproszonej zabudowie, gdzie nie przewiduje się budowy zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, bądź też w przypadkach, w których podłączenie do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej jest z przyczyn technicznych niemożliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione. Dofinansowaniem objęte są przydomowe oczyszczalnie ścieków zakupione i zamontowane po dniu złożenia wniosku. Montowane przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą posiadać dokument potwierdzający spełnienie warunków zrzutu oczyszczonych ścieków określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Wnioskodawcą może zostać osoba fizyczna będąca inwestorem budowy przydomowej oczyszczalni ścieków nieposiadająca zaległości finansowych z tytułu podatków, opłat i innych należności względem Gminy, przedkładająca oświadczenie o prawie do władania nieruchomością przeznaczoną na cele mieszkaniowe, położoną na terenie gminy Wróblew.

Dofinansowanie przedsięwzięcia zostanie zrealizowane po wykonaniu zadania i podpisaniu końcowego protokołu odbioru realizacji przydomowej oczyszczalni ścieków w terminie przewidzianym w umowie o dofinansowanie realizacji inwestycji.

Druk wniosku wraz załącznikami jest dostępny do pobrania:

  • na stronie internetowej Gminy Wróblew www.wroblew.pl,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wróblew www.bip.wroblew.pl,
  • w Sekretariacie Urzędu Gminy Wróblew, Wróblew 15, 98-285 Wróblew (pokój nr 15).

Wnioski o dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków należy składać:

  • osobiście w Urzędzie Gminy Wróblew, Wróblew 15, 98-285 Wróblew (sala konferencyjna),
  • listownie, adres do korespondencji: Urząd Gminy Wróblew, Wróblew 15, 98-285 Wróblew.

O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Urzędu Gminy Wróblew (nie data stempla pocztowego!!!).

Więcej informacji dotyczących udzielania dofinansowania można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Wróblew, pokój nr 8 lub telefonicznie (43) 828 66 13 – p. Przemysław Marchwicki.

Wójt Gminy

/-/ Tomasz Woźniak

Do pobrania:

Uchwala Nr XLI/221/14 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 marca 2014r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wróblew na budowe przydomowych oczyszczalni ścieków"

Uchwała Nr III/17/15 Rady Gminy Wróblew z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/221/14 z dnia 26 marca 2014r. dotyczącej "Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wróblew na budowę przydomych oczyszczalni ścieków"

Zarządzenie Nr ROO.0050.9.2015 Wójta Gminy Wróblew z dnia 3 kwietnia 2015r. w sprawie wzoru wniosku i umowy o udzielenie dotacji na budowe przydomowych oczyszczalni ścieków

Wzór wniosku o udzielenie dotacji na budowe przydomowych oczyszczalni ścieków

Wzór oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością

Wzór umowy o dotację

Wzór protokołu odbioru robót

Wzór wniosku o płatność

Wzór zgłoszenia do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy Wróblew
pokój nr 16, I piętro
tel. (43) 828 66 00 
 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.