Logo Wróblew Gmina

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 13783
W sumie: 82789

News

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY AUTOBUSU JELCZ - ZASADA

11.08.2020

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY AUTOBUSU JELCZ - ZASADA

Wójt Gminy Wróblew działając w imieniu Gminy Wróblew informuje o ogłoszeniu pierwszego pisemnego przetargu publicznego, zwanego dalej „przetargiem” na sprzedaż autobusu marki Jelcz – Zasada o numerze rejestracyjnym ESI N650.

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:
Urząd Gminy Wróblew
Wróblew 15
98-285 Wróblew
tel. (43) 828 66 00
fax (43) 821 34 15
strona internetowa: www.wroblew.pl
e-mail: gmina@wroblew.pl

2.  Przedmiot przetargu:

 • marka pojazdu – JELCZ – ZASADA
 • typ/model – L090M 12.0t  
 • rodzaj pojazdu – autobus
 • liczba miejsc siedzących – 43
 • kolor, rodzaj lakieru – pomarańczowy, 1- warstwowy, akrylowy
 • nr identyfikacyjny – SUJ09010010000258
 • rodzaj silnika - z zapłonem samoczynnym
 • liczba cylindrów / układ cylindrów - 4 / rzędowy
 • pojemność cm3- 4 580 ccm / 114 kW (155KM)
 • rok produkcji – 2001
 • przebieg - 479608 km

Pełny opis przedmiotu sprzedaży tj. OPINIA Nr: 31/S/03/2020 z dn. 04.03.2020 w załączeniu.

3.    Warunki przystąpienia do przetargu:
a)  Wniesienie wadium w wysokości 600,00zł (słownie: sześćset złotych 00/100)
do dnia 18 sierpnia 2020r. włącznie;
b)  Wadium wnosi się wyłącznie w PLN, numer konta Gminy Wróblew 78 9267 0006 0040 1461 2000 0010;
c) Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone zwraca się w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru lub  odrzucenia oferty;
d)   Wadium złożone przez nabywcę pojazdu zalicza się na poczet ceny;
e)   Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

4.  Cena wywoławcza:
Cenę wywoławczą ustalono na kwotę brutto 6.000,00zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).

5.  Miejsce, termin, sposób złożenia i otwarcia oferty:
Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być złożona w zamkniętej kopercie i zaadresowana: Urząd Gminy Wróblew, Wróblew 15, 98-285 Wróblew z dopiskiem „Zakup autobusu marki Jelcz – Zasada o numerze rejestracyjnym ESI N650”.

Oferty pisemne należy składać w dni robocze w godz. 7.30 – 15.30, nie później jednak niż
do dnia 19 sierpnia 2020r. do godz. 9.00 w sekretariacie Urzędu lub przesłać pocztą na adres Urzędu (o zakwalifikowaniu oferty w przetargu decyduje dana wpływu do Urzędu).
Otwarcie ofert przez komisję przetargową nastąpi w dniu 19 sierpnia 2020r. o godz. 9.30 w Urzędzie Gminy Wróblew, Wróblew 15, sala konferencyjna – pokój nr 17.
Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane. W przypadku złożenia kilku ofert o jednakowej najwyższej cenie, komisja przetargowa postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji między tymi ofertami. Komisja zawiadomi oferentów o dodatkowym terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji.

6.  Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:
Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:
a)  Imię, nazwisko, adres lub nazwę (firmy) i siedzibę oferenta;
b)  Ofertowaną cenę brutto;
c)  Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu;
d)  Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji wzoru umowy kupna/sprzedaży.
Wzór formularza ofertowego oraz wzór umowy w załączeniu.

7.  Odrzucenie oferty nastąpi, jeżeli:
a)  Została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu;
b)  Nie zawiera danych i/lub dokumentów, o których mowa w treści ogłoszenia lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę;
c)  Nie zostało wniesione wadium.
Komisja informuje o odrzuceniu oferty i zwraca wpłacone wadium.

8.  Oglądanie przedmiotu sprzedaży:
Autobus będący z przedmiotem przetargu można obejrzeć po uprzednim telefonicznym skontaktowaniu się z Panem Waldemarem Bednarkiem tel. 501623012.

9. Urząd Gminy Wróblew zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty, bez podania przyczyn.

10.  Inne informacje:
a)  Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na sprzedawany pojazd;
b) Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty;
c)  Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po wpłaceniu przez kupującego ceny nabycia i podpisaniu umowy.

Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.

Wójt Gminy

(-) Tomasz Woźniak

Załączniki:
- załącznik Nr 1 – oświadczenie
- załącznik Nr 2 – oferta
- załącznik nr 3 – wzór umowy
- OPINIA Nr: 31/S/03/2020

 

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy Wróblew
pokój nr 16, I piętro
tel. (43) 828 66 00 
 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.